Tájékoztató - KAPOCS Intézmény

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja. www.elelmiszerbank.hu

Fűri Judit
Intézményvezető
telefon: (+36 70) 935-4087

Szűcs Ottóné
Intézményvezető-helyettes
telefon: (+36 70) 320-2927

A KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó, önállóan működő költségvetési szervezet.

Tevékenységi jellege szerint közszolgáltató közintézmény.

Elérhetőségek:
6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.
felefon/fax: (+36 76) 461-640
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az intézmény felépítése és működése szerint belső önálló szakmai egységekre tagozódik. A következőkben ezen szakmai egységek kerülnek rövid bemutatásra, elérhetőségeikkel.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Szűcs Ottóné
szakmai vezető

Elérhetőség
6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.
telefon/fax: (+36 76) 461-640
mobil: (+36 70) 935-4089
mobil: (+36 70) 379-2223
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitva tartás

napdélelőttdélután
hétfő-szerda 800 - 1200 1300 - 1600
péntek 800 - 1300  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapellátás keretébe tartozó tevékenysége kiterjed Kiskunfélegyháza Város közigazgatási területén élő, kiskunfélegyházi állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

A Szolgálat családsegítői a szakmai tevékenységet az egyénnel, családdal közösen megbeszéltek szerint elkészített, írásban is rögzített együttműködési megállapodás alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzik.

Szociális alapszolgáltatási feladatok
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került egyének, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából nyújtott szolgáltatás, mely az alábbi feladatok teljesítésével valósul meg Szolgálatunknál:

 • tájékoztatjuk a hozzánk forduló ügyfeleket a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, szükség esetén szociális ügyintézéssel járulunk hozzá a gördülékenyebb ügyvitelekhez,
 • szociális, életvezetési, jogi és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer- problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére,
 • családgondozással elősegítjük az egyének életében, valamint a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, e tevékenységet egyénre/családra vonatkozóan elkészített cselekvési terv alapján végezzük,
 • a hatékony probléma megoldás érdekében segítünk felkutatni a családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló lehetőségeket, valamint a külső erőforrásokat,
 • természetbeni juttatásokkal, különféle adományok közvetítésével próbálunk a napi gondok enyhítéséhez hozzájárulni,
 • feladatunk a közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése, Kreatív klubunk és önsegítő csoportunk bárki számára elérhető, nyitott formában működik.
 • menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítésére törekszünk.

Gyermekjóléti alapellátási feladatok
 A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését.

Ennek érdekében Szolgálatunk családsegítőinek feladatai:

 • tájékoztatást nyújtunk a gyermeki és szülői jogokról, kötelezettségekről, a gyermek fejlődését biztosító országos és helyi támogatásokról és ellátásokról,
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás igénybevételének lehetőségeiről,
 •  támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében segítséget nyújtunk a gyermek vagy szülője kérelmének előterjesztésében, szükség esetén kezdeményezzük a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, segítve ezáltal a hozzánk fordulók hivatalos ügyeinek intézését,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, tanácsokkal történő ellátása, valamint a szociális szolgáltatások és a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése kiemelt feladatunk a jövő generációjának védelme érdekében,
 •  szervezzük a helyettes szülői ellátást, a helyettes szülő - a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja a gyermek/ek ellátását,
 • fejlesztő-gyógypedagógiai tanácsadónk délutánonként egyéni foglalkozás keretében segíti a nálunk gondozásban álló gyermekek képességeinek fejlesztését, tantárgyi megsegítését, különféle szabadidős programokat szervez a családsegítőkkel közösen,
 • tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről,
 • a gyermek veszélyeztetettségét előidéző okok feltárása és azok megoldására javaslat készítése elsődleges feladatunk,
 • szakmai tevékenységünk során törekszünk a családi konfliktusok megoldásának elősegítésére, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • családgondozással segítjük elő a gyermek problémáinak rendezését, kezdeményezzük egyéb gyermekjóléti alapellátás, egészségügyi ellátás, pedagógiai szakszolgáltatás igénybevételét, szükség esetén javasoljuk a védelembe vételt, vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén az ideiglenes hatályú elhelyezést, nevelésbe vételt,
 • a jogszabályban előírtaknak megfelelően működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert, szervezzük és összehangoljuk a jelzőrendszeri tagok gyermekvédelmi tevékenységét.

A családsegítők ezen felül eseti ügyintézéssel segítenek a lakosságnak, tanácsadással, igénylőlapok, dokumentumok kitöltésével, továbbá más szolgáltatások igénybevételének közvetítésével.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál a szolgáltatás igénybevétele önkéntes, bárki fordulhat munkatársainkhoz problémájával, illetve adományokat is szívesen fogadunk.

A szolgáltatások nyújtása térítésmentes.

Család- és Gyermekjóléti Központ

Elérhetőség:
6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6.
telefon/fax: (+36 76) 461-640
mobil: (+36 70) 935-4089
mobil: (+36 70) 331-4318
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szakmai vezető: Makány Éva

Nyitva tartás

napdélelőttdélután
hétfő-szerda 800 - 1200 1300 - 1600
péntek 800 - 1300  

A központ esetmenedzserei a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látnak el, amelynek keretében:

 • javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végeznek – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végeznek a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

Esetmenedzserek: Andrási Szilárd Miklós, Borbély Péter, Makány Éva, Molnár Kitti

A központ a jogszabályoknak megfelelően speciális szolgáltatásokat nyújt, amelynek keretén belül a következőket biztosítja:

Készenléti ügylet
A Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben azonnali segítséget, tanácsadást, tájékoztatás tud nyújtani, egy folyamatosan hívható telefonszám (+36 70) 197-6261 biztosításával. A készenléti szolgálatot az esetmenedzserek és a tanácsadók biztosítják.

Iskolai szociális munka
Az iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti:

 • a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását,
 • a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, és
 • a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.

Iskolai szociális munkát végző tanácsadók: Nagy Zoltán és Samu Veronika

Kapcsolatügyelet
A központ a bíróság, vagy hatósági és gyámügyi osztály által szabályozott kapcsolattartás esetén kapcsolatügyeletet biztosít. Ennek keretén belül a központ biztosítja, hogy a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy semleges helyszínen találkozhassanak egymással, felügyeletet ellátó szakember jelenlétével. Az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció) nyújt, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása. A kapcsolatügyeletet biztosító szakember: Samu Veronika

Utcai-lakótelepi szociális munka
Az utcai szociális munka keretén belül azon gyermekek segítése a cél, akik magatartásukkal testi, lelki, értelmi fejlődésüket veszélyeztetik, szabadidejüket az utcán töltik, csellengnek. Feladat a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás területére vonatkozóan Utcai szociális munkát végző tanácsadó: Nagy Zoltán

Pszichológiai tanácsadás
Kiskunfélegyháza járási területén élő gyermekek vehetik igénybe ezt a szolgáltatást a Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén, illetve szükség és nagyfokú érdeklődés esetén a járási településeken is tudjuk biztosítani Hevér Henrietta pszichológiai tanácsadó által.

Jogi tanácsadás
Kiskunfélegyháza járási területén élő lakosok vehetik igénybe ezt a szolgáltatást a Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyén, illetve szükség és nagyfokú érdeklődés esetén a járási településeken is tudjuk biztosítani a tanácsadást dr. Konczné dr. Tóth Edit ügyvéd segítségével.

Helyettes szülő

A Helyettes Szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását – a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja.

Helyettes Szülő a 24. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására, és jogszabályban meghatározott tanfolyamon részt vett.

Családok Átmeneti otthona

Kiss-Fekete Katalin Anett
szakmai vezető

Elérhetőség:
6100 Kiskunfélegyháza, Nyomás V. tanya 5.
fax: (+36 76) 461-640
mobil: (+36 70) 379-2661
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitva tartás

napdélelőtt
hétfő-vasárnap 000 - 2400

A Családok Átmeneti Otthona ideiglenes jelleggel bentlakást biztosít gyermek/ek és szülője/szüleik számára.

Férőhely száma: 40 fő

A bentlakás feltételei:

 • kiskunfélegyházi állandó bejelentett lakcím
 • megélhetést biztosító jövedelem
 • díjfizetési kötelezettség

Ellátottak köre:

 • azok a szülők, akik krízis, bántalmazás, fenyegetés miatt védelmet keresnek
 • otthontalanná vált családok
 • válsághelyzetben lévő várandós anyák

A szolgáltatás célja, feladata:

 • átmeneti nehéz helyzet megoldása
 • életvezetési tanácsadás
 • közösségi fejlesztés
 • komplex családgondozás
 • jogi, mentálhigiénés tanácsadás
 • pszichológiai tanácsadás

A bentlakás igénybe vehető egy éjszakától 1 évig, illetve fél évvel meghosszabbítható.

Bölcsőde

Bölcsőde I.

Kerekes Ferencné
szakmai egységvezető

Elérhetőség:
6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista u. 4-6.
telefon: (+36 76) 461-614
fax: (+36 76) 461-640
mobil: (+36 70) 379-2138
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitva tartás

napdélelőtt
hétfő-péntek 630 - 1700

Felügyeleti csoport: 0900 - 1200 óráig (jelenleg működik)

Bölcsőde II.

Gácsi-Kissné Genczinger Emese
szakmai egységvezető

Elérhetőség:
6100 Kiskunfélegyháza, Darvas J. tér 12.
telefon: (+36 76) 461-172
fax: (+36 76) 461-640
mobil: (+36 70) 374-8876
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitva tartás

napdélelőtt
hétfő-péntek 630 - 1700

Játszócsoport: 0900 - 1200 óráig (jelenleg működik)

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, valamint nevelése mindazon gyermekeknek, akiknek szülei napközben gondozásukat, nevelésüket nem tudják biztosítani.

Fentieken túl

 • az egészséges testi fejlődés elősegítése,
 • az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése,
 • a megismerési folyamatok fejlődésének segítése, egészséges és korszerű táplálkozás biztosítása

Hajléktalan ellátás

Magyari Szilvia Bernadett
szakmai vezető
telefon: (+36 70) 313-9595

Elérhetőség:
6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 53.
fax: (+36 76) 461-640
mobil: (+36 70) 339-4308
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitva tartás

Éjjeli Menedékhely

napdélelőtt
hétfő-vasárnap 1700 - 700

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása

napdélelőtt
hétfő-vasárnap 000 - 2400

Nappali Melegedő

napdélelőtt
hétfő-vasárnap 700 - 1700

Népkonyha

napdélelőtt
munkanapokon 1100 - 1500

A hajléktalan ellátást felkeresheti minden a Magyarország közigazgatási területén élő 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkezik, vagy nincs rendszeres és biztonságos lakhatási lehetősége.

Éjjeli Menedékhely (férőhelyszám 125 fő):

Igénybe veheti az ellátást minden 18 éven felüli magyar állampolgár, valamint bevándorolt és a magyar hatóságok által elismert személy aki állandó és ideiglenes lakcímmel nem rendelkezik, nincs rendszeres és biztonságos lakhatási lehetősége és képes az önellátásra.

Az Éjjeli Menedékhely átmeneti elhelyezést nyújt az önellátásra képes és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, illetve krízishelyzetben lévő személyek éjszakai pihenését teszi lehetővé.

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása (férőhelyszám 14 fő):

Igénybe veheti az ellátást minden 18 éven felüli magyar állampolgár, valamint bevándorolt és a magyar hatóságok által elismert személy aki állandó és ideiglenes lakcímmel nem rendelkezik, nincs rendszeres és biztonságos lakhatási lehetősége és képes az önellátásra.

Az átmeneti szállás az igénybevevőknek éjszakai pihenést, tisztálkodási, ételmelegítési, étkezési lehetőséget biztosít. Gondoskodik a személyes használati tárgyai biztonságos megőrzéséről.

A hajléktalan személy szociális helyzetétől függően a 20/2011. (VIII. 30.) Önkormányzati rendelet alapján térítési díj fizetése mellett lehet igénybe venni.

Nappali Melegedő (férőhelyszám 100 fő):

Hajléktalan személyek melegedését, szociális információhoz jutását, az utcán élő emberek nappali tartózkodását teszi lehetővé.

Népkonyha (adagszám: 50 adag):

Kiskunfélegyháza területén élő, szociális szempontból rászorult és hajléktalan személyek számára biztosít napi egyszeri egytál meleg ételt.

A polgármesteri hivatal elérhetősége

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Telefon: (76) 562-000, (76) 461-255
Fax: (76) 562-001, (76) 462-252
Email: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu

 

Hangmenü

Virágos Félegyházáért

Virágos Félegyházáért

Várjuk magánszemélyek, közösségek, lakóközösségek, vállalkozások, intézmények jelentkezését, akik elő- és belső kertjüket, konyhakertjük, ablakukat, erkélyüket, vállalkozásuk, intézmények előkertjét, az általuk gondozott közterületet a versenyre nevezni kívánják.

 

A részletes felhívás itt megtekinthető.

Jelentkezési lap letölthető, valamint beszerezhető és leadható a városi könyvtárban, a művelődési központban és a Tourinform Irodában.

Központi címregiszter hirdetményei - KCR

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról. További információ

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
telefon: (+36 76) 795-745
fax: (+36 76) 998-354
e-mail: kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu
honlap: bkmkh.hu/kiskunfelegyhazi_jarasi_hivatal

 

Ügyfélfogadás
hétfő 800 - 1600
kedd 800 - 1600
szerda 800 - 1800
csütörtökön nincs ügyfélfogadás
péntek 800 - 1200

Népszavazás 2016
Kiskunfélegyháza Város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése
Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a családok átmeneti otthonában.
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása az átmeneti szálláson és éjjeli menedékhelyen.

arop-1.A.5-2013-2013-0013

 

kerdoiv

felegyhaziprogram