Tájékoztató - Szivárvány

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12.
telefon: (+36 76) 463-433
fax: (+36 76) 463-433
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
intézményvezető: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.

Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális szakosított ellátást.

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat tartós bentlakásos idősotthoni ellátási formában látja el az intézmény a nap 24 órájában, az év minden napján.

A Nádasdy u. 12. szám alatti időskorúak otthonában az engedélyezett férőhelyek száma: 73 fő.

A Csanyi út 4. szám alatti időskorúak otthonában az engedélyezett férőhelyek száma: 105 fő.

Az idősotthoni ellátást a gondozási szükséglet megállapítását szolgáló értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, 18. életévét betöltött, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött helyi lakos, illetőleg a legalább 6 havi bejelentett kiskunfélegyházi lakóhellyel rendelkező személy veheti igénybe, aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a fentiek szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Idősek otthonába a fenti személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehető.

A gondozási szükséglet vizsgálatot az intézményvezető által megbízott személy végzi el az előgondozás során.

A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

 • a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak;
 • az ellátást igénylő egyedül él, és
  • nyolcvanadik életévét betöltötte vagy
  • hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan, vagy
  • hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, amit az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolatával igazoltak, vagy
  • a fentieken kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesülés az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak,
  • I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül, amit a nyugdíját, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámla-kivonat másolatával igazoltak, vagy
  • munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg, amit az érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatával igazoltak.

Az életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. A közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezési kérelem az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik az intézmény által biztosított Kérelem és adatlap alapján.

Az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, és az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.

Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a soron elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá – több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén – az igények teljesítésének sorrendjéről.

A soron kívüli elhelyezést különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérelmező

 • önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,
 • a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
 • szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
 • kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője értesíti a kérelmezőt, illetve hozzátartozóját. A férőhelyet 8 napon belül kell elfoglalni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő.

A cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelemhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Az elhelyezési kérelem előterjeszthető írásban, vagy személyes jelenlét esetén szóban is. A kérelem azonban számítógépes nyilvántartásba csak a kitöltött és érvényes Kérelem és adatlap, valamint mellékletei alapján vehető. A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolása, valamint TAJ kártyája.

A kérelem és adatlapot az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani, illetőleg a Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. sz. alatt Vörös Virág intézményvezető ápolónál.

Ügyfélfogadási idő: kedd és csütörtök: 8-12 óráig

Az adatlapok kitöltésénél fontos, hogy minden kérdésre válasz legyen adva. Az adatlapok kitöltésében az intézmény munkatársa szükség esetén segítséget nyújt, de a választott otthont célszerű előzetesen megnézni. Az intézményi felvételről az intézményvezető dönt.

Benyújtandó iratok

Kérelem és adatlap (intézmény által biztosított nyomtatvány), valamint az alábbi mellékletek:

 • Érvényes személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcímkártya másolat, (régi típusú személyi igazolvány esetén csak a személyi adatokat, érvényességi időt, illetőleg a lakóhelyet tartalmazó oldalak bemutatása szükséges, ez estben a lakóhelyet a régi, de érvényes személyi igazolvánnyal is lehet igazolni, ha a kérelmező még nem kapott lakcímkártyát). Az iratok az intézményben is másolhatók. A kérelmező csak a személyi igazolványban szereplő névvel vehető nyilvántartásba, ezért a személyi igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
 • Az idősek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén - ha az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik - a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.
 • Jövedelemigazolás: az utolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítője (zöld színű „kutyanyelv”), esetenként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság aktuális igazolása a folyósított összegről, vagy az utolsó pénzintézeti számlakivonat. Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén az azt igazoló irat.
 • A jövedelem mellett a pénzvagyonról és ingatlanvagyonról is nyilatkozni kell, ha a kérelmező vagy helyette más személy az intézményi térítési díj összegét nem tudja megfizetni. A pénzvagyonról banki igazolás, az ingatlanról egy már meglévő, helyrajzi számot tartalmazó okirat csatolandó (de ezért külön tulajdoni lapot kiváltani nem kell).

Amennyiben az ellátandó havi jövedelmének a 80%-a nem fedezi az intézményi térítési díjat, akkor a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a készpénz-, illetőleg ingatlanvagyon terhére is meg lehet állapítani.

 • A 18. életévét már betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt még el nem érő kérelmező esetében az egészségkárosodást, illetőleg rokkantságot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje (ORSZI) szakvéleményének másolatával kell igazolni.
 • Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, abban az esetben csatolni kell a gondnokkirendelő határozatot, illetőleg a cselekvőképesség mértékére vonatkozó bírói ítéletet.
 • Ideiglenes gondnokság esetén az ideiglenes gondnokkirendelő határozatot, a gyámhatóság elhelyezési kérelemhez történő előzetes hozzájárulását és az ideiglenes gondnokságot fenntartó jogerős bírói végzést kell csatolni.
 • Ha a kérelmező eltartási vagy öröklési szerződést kötött, az azt igazoló okirat másolata.

Az elhelyezési kérelem benyújtásában a kérelmező helyett más személy (pl. családtag, megbízott, meghatalmazott) is közreműködhet, de nem írhat alá (kivéve, ha az igénylő törvényes képviselője).

A Nádasdy utca 12. szám alatti székhelyen az intézményi térítési díj

 • 2017. március 1. napjától havi 87 000,- Ft/fő/hó, illetve 2900,- Ft/fő/nap

A Csanyi út 4. szám alatti telephelyen az intézményi térítési díj

 • 2017. március 1. napjától havi 108 000,- Ft/fő/hó, illetve 3600,- Ft/fő/nap

A polgármesteri hivatal elérhetősége

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Telefon: (76) 562-000, (76) 461-255
Fax: (76) 562-001, (76) 462-252
Email: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu

 

Hangmenü

Virágos Félegyházáért

Virágos Félegyházáért

Várjuk magánszemélyek, közösségek, lakóközösségek, vállalkozások, intézmények jelentkezését, akik elő- és belső kertjüket, konyhakertjük, ablakukat, erkélyüket, vállalkozásuk, intézmények előkertjét, az általuk gondozott közterületet a versenyre nevezni kívánják.

 

A részletes felhívás itt megtekinthető.

Jelentkezési lap letölthető, valamint beszerezhető és leadható a városi könyvtárban, a művelődési központban és a Tourinform Irodában.

Központi címregiszter hirdetményei - KCR

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról. További információ

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
telefon: (+36 76) 795-745
fax: (+36 76) 998-354
e-mail: kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu
honlap: bkmkh.hu/kiskunfelegyhazi_jarasi_hivatal

 

Ügyfélfogadás
hétfő 800 - 1600
kedd 800 - 1600
szerda 800 - 1800
csütörtökön nincs ügyfélfogadás
péntek 800 - 1200

Népszavazás 2016
Kiskunfélegyháza Város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése
Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a családok átmeneti otthonában.
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása az átmeneti szálláson és éjjeli menedékhelyen.

arop-1.A.5-2013-2013-0013

 

kerdoiv

felegyhaziprogram