Tájékoztató - Szivárvány

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12.
telefon: (+36 76) 463-433
fax: (+36 76) 463-433
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
intézményvezető: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.

Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátást.

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, tanyagondnoki szolgálat.

A jogosultsági feltételek fennállása esetén az intézmény a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, vagy róluk nem gondoskodnak, és az intézmény által megállapított gondozási szükséglettel rendelkeznek.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A nappali ellátás a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A tanyagondnoki rendszer célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményi hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az elszigeteltség feloldása. Alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában. A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat tartós bentlakásos idős-otthoni ellátási formában látja el az intézmény a nap 24 órájában, az év minden napján.

Ki nyújthat be kérelmet a tartós bentlakásos intézménybe?

Az idősek otthonában az elhelyezést az a napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, 18. életévét betöltött helyi lakos, illetőleg a legalább 6 havi bejelentett kiskunfélegyházi lakóhellyel rendelkező személy veheti igénybe, aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezési kérelem az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelemhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben ideiglenes jelleggel legfeljebb egy év időtartamra teljes körű ellátást biztosítunk. A határidő elteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője – az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével - az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja.

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Az elhelyezési kérelem előterjeszthető írásban, vagy személyes jelenlét esetén szóban is. A kérelem azonban számítógépes nyilvántartásba csak a kitöltött és érvényes Kérelem és adatlap, valamint mellékletei alapján vehető. A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolása, valamint TAJ kártyája.

A kérelem és adatlapot az intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani, illetőleg a Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. alatti székhelyen Kovácsné Tenkés Éva intézményvezető ápoló részére.

Ügyfélfogadási idő: kedd és csütörtök: 800-1200

Az adatlapok kitöltésénél fontos, hogy minden kérdésre válasz legyen adva. Az adatlapok kitöltésében az intézmény munkatársa szükség esetén segítséget nyújt, de a választott otthont célszerű előzetesesen megnézni. Az intézményi felvételről az intézményvezető dönt.

Benyújtandó iratok

Kérelem és adatlap (intézmény által biztosított nyomtatvány), valamint az alábbi mellékletek:

  • Érvényes személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcímkártya másolat, (régi típusú személyi igazolvány esetén csak a személyi adatokat, érvényességi időt, illetőleg a lakóhelyet tartalmazó oldalak bemutatása szükséges, ez estben a lakóhelyet a régi, de érvényes személyi igazolvánnyal is lehet igazolni, ha a kérelmező még nem kapott lakcímkártyát). Az iratok az intézményben is másolhatók. A kérelmező csak a személyi igazolványban szereplő névvel vehető nyilvántartásba, ezért a személyi igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
  • Az idősek otthona igénybevételére irányuló kérelem esetén – ha az elhelyezést az általános szabályok szerint kérik – a gondozási szükséglet vizsgálata során be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.
  • Jövedelemigazolás: az utolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítője (zöld színű „kutyanyelv”), esetenként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság aktuális igazolása a folyósított összegről, vagy az utolsó bankszámlakivonat. Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén az azt igazoló irat.
  • A jövedelem mellett a pénzvagyonról és ingatlanvagyonról is nyilatkozni kell, ha a kérelmező vagy helyette más személy az intézményi térítési díj összegét nem tudja megfizetni. A pénzvagyonról banki igazolás, az ingatlanról egy már meglévő, helyrajzi számot tartalmazó okirat csatolandó (de ezért külön tulajdoni lapot kiváltani nem kell).
    Amennyiben az ellátandó havi jövedelmének a 80%-a nem fedezi az intézményi térítési díjat, akkor a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a készpénz-, illetőleg ingatlanvagyon terhére is meg lehet állapítani.
  • A 18. életévét már betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt még el nem érő kérelmező esetében a rokkantságot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje (ORSZI) szakvéleményének másolatával kell igazolni.
  • Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, abban az esetben csatolni kell a gondnokkirendelő határozatot, illetőleg a cselekvőképesség mértékére vonatkozó bírói ítéletet
  • Ideiglenes gondnokság esetén az ideiglenes gondnokkirendelő határozatot, a gyámhatóság elhelyezési kérelemhez történő előzetes hozzájárulását és az ideiglenes gondnokságot fenntartó jogerős bírói végzést kell csatolni.
  • Ha a kérelmező eltartási vagy öröklési szerződést kötött, az azt igazoló okirat másolata.

Az elhelyezési kérelem benyújtásában a kérelmező helyett más személy (például családtag, megbízott, meghatalmazott) is közreműködhet, de nem írhat alá (kivéve, ha az igénylő törvényes képviselője).

További tudnivalók

ellátás típusaellátás igénylésének helyetelefon
alapellátások
étkeztetés 6100 Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 10A (+36 76) 466-272
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
nappali ellátást nyújtó intézmények
Idősek Klubja 6100 Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 10A. (+36 76) 466-272
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 4. (+36 76) 461-731
egyéb ellátás
Tanyagondnoki szolgáltatás 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 4.
Érdeklődni:
6100 Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 10A.
(+36 76) 466-272

Bentlakásos intézményi ellátások

Ápolást-gondozást nyújtó intézmények

ellátás típusaellátás helyetelefon
tartós bentlakásos intézmények
Időskorúak Otthona - Székhely 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. (+36 76) 463-433
Időskorúak Otthona - Telephely 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 3. (+36 76) 463-240
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Időskorúak Gondozóháza 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. (+36 76) 463-433

Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai

szolgáltatásintézményi térítési díj
Étkezés lakásra szállítással
400,- Ft/fő/ebéd*
szállítás nélkül
305,- Ft/fő/ebéd*
(*áfát tartalmazza)
Házi segítségnyújtás személyi gondozás:
650,- Ft/óra
szociális segítés:
200,- Ft/óra
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 30,- Ft/nap
Nappali ellátás: Idősek Klubja (csak benntartózkodás) 0
Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye ebéd+benntartózkodás
390,- Ft/fő/nap
csak benntartózkodás
0 Ft/fő/nap

Bentlakásos ellátási formákra vonatkozó intézményi térítési díjak

időskorúak otthonában az időskorú és demens betegek intézményi térítési díja
Nádasdy utca 12. 2700,- Ft/fő/nap, 81 000,- Ft/fő/hó
Csanyi út 3. 3350,- Ft/fő/nap, 100 500,- Ft/fő/hó
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - időskorúak gondozóháza 2700,- Ft/fő/nap, 81 000,- Ft/fő/hó

A meg nem jelölt térítési díjtételek mentesek az áfa alól.

A polgármesteri hivatal elérhetősége

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Telefon: (76) 562-000, (76) 461-255
Fax: (76) 562-001, (76) 462-252
Email: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu

 

Hangmenü

Központi címregiszter hirdetményei - KCR

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról. További információ

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
telefon: (+36 76) 795-745
fax: (+36 76) 998-354
e-mail: kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu
honlap: bkmkh.hu/kiskunfelegyhazi_jarasi_hivatal

 

Ügyfélfogadás
hétfő 800 - 1600
kedd 800 - 1600
szerda 800 - 1800
csütörtökön nincs ügyfélfogadás
péntek 800 - 1200

Népszavazás 2016
Kiskunfélegyháza Város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése
Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a családok átmeneti otthonában.
A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása az átmeneti szálláson és éjjeli menedékhelyen.

arop-1.A.5-2013-2013-0013

 

kerdoiv

felegyhaziprogram